Gedragscode Jeugd

Gedragscode Jeugd

 1. Algemeen

Bij Olse Merksem atletiekclub kunnen alle leden met plezier sporten en zich verder ontwikkelen binnen hun persoonlijke mogelijkheden en wensen.

Om het voor iedereen aangenaam te maken, zijn normen en waarden van groot belang, daarom werkt Olse Merksem actief aan de bewustwording van gedragsregels.

Iedereen heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels: atleten, trainers, bestuur, juryleden, ouders en vrijwilligers. Voor de jeugdleden gelden de gedragsregels ook voor de ouders/verzorgers.

Het bestuur alsook de betreffende commissies kijken erop toe dat deze regels worden gerespecteerd en uitgevoerd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven constructief aanspreken.

 

2. Gedrag positief stimuleren

Olse Merksem begeleidt en ondersteunt de atleten op een zo positief mogelijke manier. Onze doelstelling is het motiveren en stimuleren van onze leden zodat zij zich met een gevoel van welbehagen in de club kunnen ontplooien.

Olse Merksem zal continue acties ondernemen die het uitdragen van een positieve bewustwording/sfeer zullen onderstrepen: acties op vlak van positieve coaching, begeleiding en ontwikkeling van de trainers, pedagogische begeleiders, motiverende affiches, infomomenten, acties op sociale media …

Goede omgangsvormen zijn hét uitgangspunt voor ons handelen. Het gaat dus over hoe we met elkaar willen omgaan, over wat we gewenst en ongewenst gedrag vinden.

 

3. Definitie positief gedrag

Het gewenste gedrag binnen én buiten onze club staat uitvoerig beschreven in de algemene gedragscode opgesteld door de VAL (Vlaamse AtletiekLiga) en vindt je hier terug

Naast deze algemene gedragscode kan de missie van Olse in 5 kernwaarden worden samengevat die onlosmakelijk verbonden zijn aan het gedrag van éénieder verbonden aan onze club.

Olse Merksem staat voor:

·        PLEZIER: sport is ontspannend voor iedereen, van recreatief tot wedstrijd

·        RESPECT: respect voor elkaar (atleet, trainer, vrijwilliger, tegenstander...)

·        ENERGIE: positief inzetten en concentreren om correct aan atletiek te doen

·        ATTITUDE: samen sporten is samenwerken, elkaar helpen en steunen

·        VEILIGHEID: via begeleiding waar positieve coaching centraal staat

 

4. Definitie ongewenst gedrag

We spreken van ongewenst gedrag als het gedrag als storend wordt ervaren.

Het is dus elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, nonverbale, digitale of fysieke zin, dat:

·        door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;

·        als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;

·        plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport

Concrete voorbeelden hiervan :

·        pesten, fysiek en verbaal geweld: duwen, trekken, schelden, uitlachen, intimidatie, bedreigingen...

·        vandalisme: vernieling patrimonium en materiaal van de club

·        diefstal, druggebruik of verkoop

·        ongewenste seksuele intimidatie

·        verwaarlozing van materiaal, jezelf, medeatleten

·        Storend gedrag op trainingen zoals: niet luisteren, te laat komen, groepssfeer verpesten, ruzie maken...

 

5. Het stappenplan

Bij het voordoen van ongewenst gedrag volgt Olse Merksem een stappenplan:

·        Stap1: Positief gedrag stimuleren

·        Stap2: In eerste instantie gaan we in dialoog met de betrokkene zelf om tot een positieve oplossing of gedragsverandering te komen.

·        Stap3: Indien het gedrag zich herhaalt of erger wordt, gaan we het gesprek aan met de ouders/voogd/verzorger van de atleet.

·        Stap4: Als het gedrag blijft voorzetten of van ernstige aard is, kan er beslist worden de betrokkene tijdelijk te schorsen van trainingen (algemeen+discipline) en/of wedstrijden (?).

·        Stap5: Afhankelijk van de ernst of herhaling van het ongewenst gedrag kan men overgaan tot tijdelijke of definitieve verwijdering uit de club.

Afhankelijk van de ernst, reden, hoeveelheid... van de feiten (diefstal, vandalisme, ernstig fysiek geweld, herhaaldelijk pesten) kunnen er een of meerdere stappen worden overgeslagen. Mogelijks kan er ook een gesprek plaatsvinden met de vertrouwenspersoon of moet Olse Merksem de politie of bevoegde instanties inlichten in zeer ernstige gevallen.

Het bestuur en ethische commissie behouden zich het recht om ten alle tijden het stappenplan aan te passen of te wijzigen.

 

6. Pedagogische begeleiding en ethische commissie

Voor de pedagogische begeleiding met betrekking tot het beleidsplan en coaching van de atleten zal Olse Merksem twee of meer personen aanstellen die zich uitsluitend met deze materie bezighouden.

De taken van deze personen zijn:

·        positieve sfeer creëren

·        pedagogische hulp bieden aan trainers

·        bewustwording van de gedragscode en regels creëren

·        ondersteuning en communicatie met de ouders, trainers en jeugdcoördinator

·        deel uitmaken van de ethische commissie

·        toepassen van het stappenplan

·        aanwezig zijn op de vergaderingen van het jeugdcomité/trainersvergaderingen

·        met regelmaat aanwezig zijn op trainingen/wedstrijden

·        Voor de opvolging van stap 3 en 4 uit het stappenplan zal er een beslissing worden genomen vanuit de ethische commissie. Deze bestaat uit :

·        de pedagogische begeleiders

·        de jeugdcoördinator

·        een bestuurslid

 

7. Slotbepaling

Het beleidsplan gaat in vanaf volgende seizoenswisseling (april 2017). Een tweejaarlijkse evaluatie is voorzien..

 

 

 


Copyright © All Rights Reserved

Adres:

Olse Merksem Atletiek Arena

Rode loopstraat 2

2170 Merksem


Email algemeen: info@olseac.be

Email VAL: olse@val.be


Telefoon:

0478/49 32 04